De behandeling van afvalwater

Afvalwater, ook wel vervuild water genoemd, is afkomstig van menselijke activiteiten, hetzij industrieel, huishoudelijk of afvoer, en kan de omgeving waarin het wordt afgevoerd verontreinigen.

Wat is “”afvalwater””?

Wet van 3 januari 1992
Deze wet stelt dat “”water deel uitmaakt van het gemeenschappelijk patrimonium van de natie””, en dat als zodanig, een gebouw (fabriek, appartementencomplex, een privé-woning, weg, parking… ) moet worden aangesloten op een rioleringssysteem.

De verzameling van afvalwater
Op initiatief van de gemeenten of “”EPCI”” (openbare intergemeentelijke samenwerking), wordt een rioolstelsel of opvangsysteem, bestaande uit ondergrondse leidingen, gebouwd. Dit netwerk verzamelt afvalwater en regenwater, en leidt deze af naar de zuiveringsinstallatie. De aard van deze voorzieningen verschilt volgens de stadsdichtheid en overstromingsrisico’s. Daarom kan regenwater worden verzameld via een ander netwerk dan dat dat wordt gebruikt voor afvalwater van huishoudelijke of industriële oorsprong. Om onbedoelde schade te voorkomen worden deze faciliteiten voortdurend gecontroleerd en onderworpen aan preventief en curatief onderhoud op maat van hun ontwerp.

De behandeling van afvalwater
Het doel van deze behandeling is om het water schoon te maken, zodat het opnieuw kan worden gebruikt voor kraanwater en zodat het de natuurlijke omgeving waarin het wordt afgevoerd niet verontreinigt.

Waterzuiveringsstation & drinkwaterzuiveringsstation
Om aan de normen met betrekking tot de vereisten van de volksgezondheid te voldoen, zijn er twee soorten stations die hun technologieën aanpassen volgens het eindgebruik van het behandelde water. Er bestaan dus 2 soorten stations: Waterzuiveringsstations en drinkwaterzuiveringsstations. Niet alle afvalwater wordt afgevoerd naar drinkwaterzuiveringsstations. Het afvalwater uit de industrie wordt geweerd. Als fonteinspecialist zullen we onze beschrijving beperken tot de drinkwaterzuiveringsstations, met de wetenschap dat ze een veel uitgebreider proces gebruiken van gewone waterzuiveringsinstallaties.

Beschrijving van de werkwijze
Deze werkwijze wordt opgesplitst in meerdere opeenvolgende fasen.
Voorbehandeling: verwijderen van de grovere bestanddelen, doorlichten en/of zeven afhankelijk van het volume van de te scheiden elementen, ontzanden door sedimentatie, ontvetten door flotatie* Flotatie is een proces waarbij bepaalde minerale deeltjes worden meegevoerd, zich binden aan bellen en bovendrijven, terwijl andere deeltjes naar de bodem vallen.

Primaire behandeling: bezinking en/of coagulatie-flocculatie* In een decanter, onder invloed van hun gewicht, worden de vaste stoffen afgescheiden van de vloeistof om het zogenaamde modder te vormen. Het resultaat van deze bewerking kan worden verbeterd door een lamellenscheider of een voorafgaande coagulatie/flocculatie*. Lamellenscheider en coagulatie*
*Coagulatie-flocculatie is een fysisch-chemische behandeling voor het zuiveren van water, voor de behandeling van drinkwater en voor de zuivering van afvalwater. Het principe rust op de moeilijkheid die bepaalde deeltjes hebben om zich natuurlijk af te scheiden: de colloïden.
De “”secundaire”” behandelingen of methoden van biologische aard: organische stoffen in het water (zuur, olie, vet, pesticiden) worden vernietigd door de activiteit van de aanwezige bacteriën. Dit is het zelfreinigingsfenomeen, namelijk de reeks processen die op natuurlijke wijze worden uitgevoerd door een watermilieu om zijn oorspronkelijke staat terug te krijgen na vervuiling. In Frankrijk kiezen de waterzuiveringsinstallaties hoofdzakelijk voor het proces van actief slib. Deze biologische processen kunnen aangevuld worden met “”membraanprocessen””.

Clarificatie en lozing van de effluenten: aan het einde van deze behandelingen, en voordat het in de natuur wordt afgevoerd, ondergaat het water een definitieve decantering in een bekken genaamd “”zuiveraar””
Desinfectie: voor de viskwekerij of zwemwater wordt een aanvullende behandeling met chloor toegepast.

Aanvullende behandelingen: voor bepaalde kwetsbare gebieden (schelpenteelt) vereisen de normen voor afvoer aanvullende behandelingen. Deze behandelingen verwijderen het overtollige stikstof en fosfor.

Bij het verlaten van het drinkwaterzuiveringsstation wordt het water bestempeld als drinkbaar. We zullen deze problematiek verder bespreken in een ander artikel, maar de toestand van het distributienetwerk speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het water dat de consument bereikt. Het water is zeer schoon wanneer het het drinkwaterzuiveringsstation verlaat, maar als het netwerk defect is, zal het aan kwaliteit inboeten. Men denkt snel, ten onrechte, dat alle drinkwater identiek is. Al het water valt binnen de wettelijke normen, maar het is min of meer geladen met micronutriënten of giftige producten, daarom installeren wij een filtratiesysteem van zeer hoge kwaliteit dat al sinds 1998 zijn dienst bewijst.